Obchod Motiv-Interier

Výrobci

Provozovatel

Obchod Motiv-Interier
Lenka Nováková
Vocelova 698
284 01, Kutná Hora

Tel.: 327 52 52 54

IČO: 67144450
DIČ: CZ7755310849

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

 

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

 

Rozpor s kupní smlouvou - projeví-li se vada zboží v prvních šesti měsících po převzetí zboží, má se za to, že vzniklá vada nebo jiný nesoulad s kupí smlouvou existoval již při koupi zboží. Důkazní břemeno ohledně prokázání rozporu s kupní smlouvou leží po dobu prvních šesti měsíců na prodejci, následně přechází na kupujícího. V této souvislosti kupující může při vyřízení reklamace zvolit mezi opravou nebo výměnou věci a pokud by to nebylo možné, může požadovat slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.

 

Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na majitele společnosti prodávajícího.

 

V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

 

Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně:

 

  • Zařízení je opraveno nejdéle do třiceti dnů.
  • Pokud věc nebyla použita, může prodávající rozhodnout o její výměně za novou, u použité věci může prodávající rozhodnout o její výměně za bezvadnou, která svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.
  •  Jde-li o vadu odstranitelnou a stejná vada byla již dvakrát odstraňována, vyskytla se potřetí a tato skutečnost výrazně stěžuje možnost používání výrobku, má kupující právo na výměnu zboží za bezvadné, příp. odstoupení od smlouvy.
  •  Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně stěžuje možnost používání výrobku má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

 

Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany. Vrátit nelze zboží, které je poškozeno, opotřebováno nebo je nekompletní.

 

Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

 

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.

 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky pokud není uvedeno jinak.

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

 

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 

  • zboží je opotřebené běžným užíváním
  • kupující má alergickou reakci na zboží, vyjma případů, kdy uvádíme, že zboží nezpůsobuje alergické reakce
  • v případě, že kupující objednal chybnou barvu, velikost, tvar nebo vzor a tuto zkutečnost zjistil až po uplynutí 14 dnů po převzetí zboží, vyjma případů, kdy se chyba stala na naší straně

 

Při uplatnění reklamace a zasílání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu je kupující povinen zboží vhodně zabalit, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození během přepravy. V případě, že zboží bude prodávajícímu doručeno v nedostatečném obalu (např. obyčejná obálka, volně uložené v krabičce atp.), nebude reklamace uznána. Kupujícímu bude zboží zasláno zpět společně s vyrozuměním o zamítnutí reklamace. Kupující tímto ztrácí nárok na uplatnění reklamačního práva na daný kus zboží.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky